01.03.2013.

Objavljena studija KULTURNE INDUSTRIJE I KULTURNA RAZNOLIKOST U SRBIJI

Grupa za kreativnu ekonomiju objavila je studiju o stanju kulturnih industrija i raznolikosti kulturnih izraza u Srbiji. Rezultati predstavljeni u studiji nastali su u okviru projekta “Kreativna Srbija 2020“ koji implementira Grupa za kreativnu ekonomiju i obuhvataju period od usvajanja Unesko Konvencije o zaštiti i unapređenju raznolikosti kulturnih izraza do 2012. godine. 

Naša država je pristupila Unesko Koncenciji o zaštiti i unapređenju raznolikosti kulturnih izraza 2009. godine pridružujući se tako grupi od 128 država koje su ovu konvenciju ratifikovale i koje su, u skladu sa sopstvenim kontekstom javnih politika i delovanja u kulturnom sektoru, inovirale mere negovanja i promocije raznolikosti kulturnih izraza i stvaralačkih snaga. Rad je koncipiran kao pledoaje u stanje raznolikosti kulturnih izraza u Srbiji i daje uvid u preduzete mere za njeno očuvanje i negovanje u ključnim oblastima primene Konvencije: javnim politikama, međunarodnoj saradnji i mobilnosti usluga i dobara kulturnih industrija i integraciji kulture u politike održivog razvoja. U prvom delu studije se razmatra raznolikost kulturnih izraza i savremeni koncepti upravljanja kulturnim industrijama iz perspektive međunarodnih bilaterarnih sporazuma koji u određenoj meri determinišu vizuru javnih nacionalnih politika. Drugi deo rada posvećen je analizi tekućeg stanja raznolikosti izraza u kulturnim industrijama u Srbiji, dok se u poslednjem  delu rada daje uvid u mere javnih politika koje su usmerene na očuvanje i negovanje raznolikosti kulturnih izraza na međunarodnom nivou i kod nas.

Pojedini delovi ove studije korišćeni su u skolopu participativnog postupka izrade Nacionalnog izveštaja o raznolikosti kulturnih izraza u kojem je učestvovala Hristina Mikić, izvršni direktor Grupe za kreativnu ekonomiju u ovom procesu.

Studija se može preuzeti sa ovde.