06.06.2013.

GKE na Konferenciji o implementaciji UNESCO konvencije o kulturnoj raznolikosti u Zagrebu

U organizaciji Instituta za međunarodne odnose (IMRO) Zagreb održana je 4. juna 2013. regionalna konferencija na kojoj je učešće uzela izvršni direktor GKE, Hristina Mikić, koja je govorila o rezultatima i mogućnostima razvoja kulturnih industrija u regionu Zapadnog Balkana i projektu “Kreativna Srbija” kao prvom sistemskom projektu za afirmaciju kreativne ekonomije u Srbiji i ekonomskom osnaživanju kreativnih industrija.

 Konferencija Cultural Diversity, Civil Society and Implementation of the UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions”  je imala za cilj da preispita efekte implementacije UNESCO konvencije o raznolikosti kulturnih izraza u SEE, potencijale razvoja kulturnih industrija u regionu SEE i projekata koji su podržani od strane UNESCO Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost, a implementirani u regionu SEE.

Konferenciju su podržali UNESCO kancelarija u Veneciji, kroz programsku aktivnosti  “UNESCO/Culture: a Bridge to Development”. Na konferenciji su učestvovali relevantni eksperti, akademski istraživači i donosioci odluka iz SEE i Evropske Unije (program konferencije).

Hristina Mikić, izvršni direktor GKE je govorila o mogućnostima razvoja kulturnih industrija u regionu, ali i ograničenjima koji proističu iz sektorskih politika i sistemske nepovezanosti javnog, privatnog i civilnog sektora u kulturnim industrijama, te je čest slučaj da su uloge aktera koji dolaze iz različitih sektora protivrečne čime se stvara neprijateljsko okruženje za razvoj čitavog sistema kulture i kulturnih industrija. Zbog ovih razloga nastaje niz drugih problema i ograničenja: ograničeni su pristupi velikim fondovima EU – ne postoje integrativne javne politike koje su senzitivne na kulturu i kulturne industrije (isključivo su sektorske), kulturni sektor se doživaljavaja kroz idealizovane koncepte koji su na nivou EU prevaziđeni, te se većina projekata ne uklapa u evropske fondove koji podržavaju projekte usmerene na isticanje razvojne dimenzije kulture, nizak je nivo inovacija i još manji efekti prelivanja inovativnog kapaciteta iz kulturnog sektora u druge…Mikić je iznela podatke o ekonomskim performansama i tržištu rada u kreativnim industrijama na Zapadnom Balkanu koji su rezultat pilot istraživanja sprovedenog u okviru GKE, a koji se odnose na region Zapadnog Balkana.

Zajedno sa H. Mikić, na konferenciji su učestvovali Danielle Cliche, šef odeljenja za raznolikost kulturnih izraza, UNESCO sekretarijata za implementaciju Konvencije o raznolikosti kulturnih izraza, Anthony Krause, šef odeljenja za kulturu, UNESCO Venecija, Joost Smiers, Univerzitet Utrecht, Holandija,  Biserka Cvetičanin, IMRO, Nada Švob Đokić, IMRO, Asu Aksoy sa Istanbul Bilgi Univerziteta u Turskoj,  Zaneta Trajkoska iz Škole za novinarstvo i javne odnose-Skoplje, Simona Goldstein, Knjižni blok, Hrvatska i Zoran Galić VIZART, Bosna i Hercegovina, Nina Obunjen Krožinek, IMRO, Daniela Jelinčić, IMRO, Jaka Primorac, IMRO i drugi. Učesnici su osim izazova sa kojima se suočavaju kreativne industrije u regionu, govorili i o svojim projektima. S. Goldstein je predstavila rezultate projekta Izdavacka industrija i čitalačke navike u Hrvatskoj koji je podržan 2011.  od strane UNESCO IFCD, Z. Galić je predstavio rezultate projekta Unapređenje filmske industrije u Bosni i Hercegovini takodje podržanog 2011.godine, dok je Hristina Mikić predstavila aktivnosti i rezultate projekta Kreativna Srbija, prvog i jedinog sistemskog projekta za afirmisanje kreativne ekonomije i osnaživanje kreativnih industrija u Srbiji. Interesovanje za ovaj projekat pokazali su predstavnici Grada Rijeke, ali i ostali učesnici  u pravcu primene ovog projekta kao modela ekonomskog osnaživanja kreativnih industrija koji bi mogao da oživi i u ostalim gradovima i opštinama u regionu Zapadnog Balkana.