Kreativna Australija u Srbiji

Projekat Kreativna Australija u Srbiji namenjen je afirmisanju javnih politika Australije i njihovom iskustvu u razvoju kreativnog sektora i prenošenju znanja i iskustva u razvoju kreativnog sektora u Srbiji.

1

Programska aktivnost obuhvata istraživanje australijskih praksi razvoja kreativnog sektora i procenu mogućnosti za njihovu implementaciju u  našim uslovima, afirmaciju kreativne ekonomije u politikama lokalnog ekonomskog razvoja u Srbiji, umrežavanje sa ekspertskim platformama i institucijama u oblasti kreativne ekonomije i uspostavljanje kontinuirane saradnje u ovoj oblasti.

Projekat obuhvata nekoliko sukcesivnih aktivnosti:

1. Organizacija Foruma kreativne ekonomije i predstavljanje Australije kao zemlje u fokusu i prve zemlje koja je prepoznala koncept kreativnih industrija u svojim javnim politikama, otvaranje dijaloga sa predstavnicima privrede, akademske zajednice i javnog sektora.

2. Uspostavljanje saradnje sa relevantnim institucijama i organizacijama u Australiji koje se bave afirmisanjem i institucionalnom podrškom kreativnom sektoru.

3. Mapiranje relevantnim australijskih modela politika i institucionalne podrške u funkciji razvoja kreativnog sektora (Australian Cultural and Creative Industries Corner) i analiza mogućnosti za impelementaciju ovih modela kao koncepata razvoja kreativnog sektora u Srbiji.

4. Izrada stručne analize o mogućnostima implementacije australijskih modela razvoja kreativnog sektora u Srbiji i definisanje mogućih perspektiva, preporuke i smernica za implementaciju ovih modela u Srbiji.

5. Publikovanje priručnika “Kreativna Australija: dobar put u kreativno društvo i ekonomiju” sa studijama slučaja uspešnih programa, modela i projekata razvoja kreativnog sektora.

6. Organizacija tribina i studijskih boravaka u opštinama u Srbiji i pružanje pomoći lokalnim samoupravama za prepoznavanje potencijala kreativne ekonomije u funkciji socio-ekonomskog razvoja, umrežavanje  sa relevntnim akterima zainteresovanim za afirmaciju kreativne ekonomije i produbljivanje saradnje sa australijskim institucijama i organizacijama u oblasti kreativne ekonomije.

Projekat podržali: Ambasada Australije u Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji i Privredna komora Srbije