18.10.2013.

GKE na međunarodnom sastanku o implementaciji UNESCO Konvencije o zaštiti i unapređenju kulturne raznolikosti u Pragu

Od 13. do 17. oktobra u Pragu, u organizaciji Umetničkog i pozorišnog instituta iz Praga pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Češke organizovan je međunarodni sastanak o implementaciji UNESCO Konvencije o zaštiti i unapređenju raznolikosti kulturnih izraza. Sastanku su prisustvovali predstavnici državnih organa-fokalnih tačaka za implementaciju UNESCO Konvencije i po jedan nezavisni ekspert iz oblasti kreativnih industrija iz zemalja Jugoistočne Evrope. Na sastanku koji je trajao 2 dana, okupljeni su imali prilike da prodiskutuju o konceptima UNESCO Konvencije i njihovoj implementaciji u javne politike, instrumentima kojima se može pomoći implementacija principa iz UNESCO Konvencije i ostalim pitanjima od značaja za uspešnu primenu koncepata, načela  i principa ove konvencije. Podsećanja radi, GKE je tokom 2012. organizovala u regionu zapadnog Balkana prvi seminar o UNESCO Konvenciji i njenim prinicipima za 65 predstavnika lokalnih samouprava, kao i pristupima razvoja javnih politika koje podržavaju razvoj kreativnih industrija. Zatim, tokom 2012-2013. godine GKE je učestvovala u izradi prvog Nacionalnog izveštaja o implemenatciji UNESCO Konvencije u Srbiji u periodu 2009-2012. godine. Kao nastavak ovih aktivnosti, GKE se kontinuirano usavršava u ovoj oblasti, sa ciljem da razmenom znanja u implementaciji ove Konvencije i njegovom daljom diseminacijom omogući slobodan pristup znanju i informacijama u ovoj oblasti, što je osnovna misija Grupe za kreativnu ekonomiju.