Kreativna ekonomija Srbije

Kreativna ekonomija Srbije je  druga faza programa razvoja kreativnog društva i ekonomije u Srbiji, namenjena institucionalizaciji javnih politika zasnovanih na činjenicama, kvalitetnijem vrednovanju kreativnog sektora kao faktora inkluzivnog i pametnog razvoja regiona i lokalnih zajednica u Srbiji, kao i uvođenju inovativnih pristupa valorizacije, afirmacije i promocije kreativnog kapitala lokalnih zajednica.

Vizija programa je stvaranje uslova za kreativnu ekonomiju koja omogućuje pametan, inkluzivan i održiv razvoj Srbije. Za razliku od prethodne faze, u ovoj dominira pristup “odozdo na gore” odnosno jačanje kapaciteta kreativnog sektora na nivou regiona i lokalnih zajednica, vrednovanje i afirmacija kreativnog preduzetništva, lokalnog kreativnog kapitala i identitetskih obeležja gradova i regiona baziranih na kreativnim resursima. 

Kontekst projekta

Transformacija tretmana kreativne produkcije od luksuza u razvojni resurs, označila je i širenje granica javnog delovanja i drugačije poimanje i interpretaciju javne politike kreativnog sektora, kao i njeno usmeravanje ka deblokadi ekonomskog potencijala ovog sektora. Kreativne industrije se danas vide ne kao „vrednost sama za sebe podržana mehanizmom države blagostanja“, već kao  dinamična poluga društvenog razvoja. Sa širenjem polja upotrebe kreativnosti i stvaranja novih delatnosti koje se temelje na ovom resursu, javne politike sve više ulaze u fazu integrativnog delovanja na procese kreativizacije privrede. Sinergija kreativnosti, socijalnih i ekonomskih promena i preoblikovanje tradicionalnih modela proizvodnje i distribucije, oslobađanje industrije od sirovinskih obeležja i preusmeravanje industrijske strukture u pravcu uspostavljanja razgranatih proizvodnih struktura za stvaranje dobara i usluga sa značajnim kreativnim sadržajem čini se novom paradigmom razvoja kreativne ekonomije. 

Značaj kreativnosti i kreativnih industrija za ekonomski razvoj, naročito na lokalnom i regionalnom nivou potvrđen je od strane mnogih međunarodnih organizacija. Generalna konferencija UN (2010) donela je rezoluciju  o kulturi i razvoju, gde su kreativne industrije prepoznate kao značajan razvojni segment rešavanja problema siromaštva, jačanja identiteta lokalnih zajednica, stvaranja bolje investicione klime i povoljnog okruženja za investiranje u lokalne zajednice, te zaustavljanјa migracija ka urbanim centrima (UN, 2010). Post-razvojna agenda 2015 intenzivno apostrofira na kreativni sektora sa ciljem da isti afirmiše, valorizuje i obezbedi njegovo bolje mesto u razvojnim politikama u narednoj dekadi. Principi i smernice post-razvojne agende 2015.  podvlače ulogu kreativnog sektora kao inkluzivnog elementa u novom razvojnom procesu koji se proteže od smanjenja socijalnih nejednakosti, preko kreativnog sektora kao jednog od ključnih stubova održivog razvoja, do sinergijskog delovanja nauke, tehnologije, invoacija i kreativnosti kao nove vizije razvoja društva (Post-2015 UN Development Agenda). Na nivou EU, strategija “Evropa 2020” podvlači ulogu kreativnih industrija u podsticanju pametnog i održivog razvoja evropskih zemalja. 

Program “Kreativna ekonomija Srbije” zasnovan je na osnovnim premisama i smernicama Post-razvojne agende 2015  UN i to: kultura i kreativne industrije kao stub održivog razvoja, novi pristupi javnom upravljanju i razvoju na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou, nauka, tehnologija, inovacije i intelektualna svojina kao vizije razvoja, obrazovanje, veštine i znanje za inkluzivan i održiv razvoj. Program inkorporira i osnovne strateške ciljeve “Europe 2020”  koji se odnose na inkluzivan i “pametan” rast. 

Program “Kreativna ekonomija Srbije” vidi kulturu i kreativne industrije kao poces neprestanog rekreiranja, preispitivanja, prilagođavanja i redefinisanja vrednosti i prakse. Prepoznajući njihovu dualnu ulogu i kao ekonomskih faktora i kao nosioca identiteta, vrednosti i značenja, cilj programa “Kreativna ekonomija Srbije” je da putem inkluzivnog razvoja kulture i kreativnih industrija na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou, stvori nove teritorijalne brendove odnosno jedinstven, prepoznatljiv i inovativni identitet  funkcionalnih prostora i  posredno podsticajno ekonomsko okruženje u eri kreativnog drustva i ekonomije.