28.03.2014.

GKE na konferenciji “Kultura i održiv razvoj u doba krize”

Konferenciju “Kultura i održivi razvoj u doba krize” je organizovao Univerzitet umetnosti u Beogradu i Fakultet dramskih umetnosti u čast obeležavanja jubileja 10 godina UNESKO katedre za kulturnu politiku i menadžment Univerziteta umetnosti u Beogradu.

Inicijativa za ovakav skup nastala je u okviru projekta COST IS1007 o istraživanju kulturne održivosti, u kome je učestvovao naučno-istraživački tim Univerziteta umetnosti u Beogradu i Fakulteta dramskih umetnosti. Važna uporišta za temu naučnog skupa reflektovala su se kroz analizu i poređenje aktuelnih praksi i projekata koji se bave pitanjima kulture, umetnosti i održivog razvoja u savremenom svetu. Učešće na ovom skupu uzela je M. Rikalo istraživač GKE sa izlaganjem “Protokreativni gradovi: studija slučaja neolitske naseobine Vinča” koji se bavi analizom društveno istorijskog konteksta nastanaka vinčanske kulture, karakteristikama ekonomskih odnosa u njoj, te dovodi u vezu sa modelima razvoja koje označavamo kao protokretivna ekonomija. 

Foto: UNESCO katedra za menadžment u kulturi