Kulturno nasleđe & kreativne industrije

1(1)

Projekat “Kulturno nasleđe i kreativne industrije” ima za cilj da utiče na podizanje javne svesti, znanja i veština zainteresovanih strana (pre svega lokanih samouprava i drugih relevantnih aktera na lokalnom nivou) o mogućnostima rehabilitacije i ponovnog korišćenja napuštenih objekata sa spomeničkim vrednostima u funkciji razvoja umetnosti i kreativnih industrija i zaštite lokalnih kulturnih izraza.

Projekat se sastoji od nekoliko aktivnosti:

• Kreiranje metodologije i smernica uvidu priručnika koje zainteresovane strane (predstavnici lokalnih samouprava, NGO sektora, umetnosti i kreativnih industrija) mogu koristiti u svakodnevnom radu kako bise podstakli procesi razvoja lokalne kreativne ekonomije i privukle veće investicije u rehabilitaciju kulturnog nasleđa na lokalnoj teritoriji;

• Podizanje javne svesti i kreiranje pozitivnog javnog mjenja o mogućnostima upotrebe napuštenih objekata za potrebe umetnosti i kreativnih industrija i unapređenja kvaliteta kulturnog i turističkog života na određenim mikrolokacijama (Beograd, Niš, Sremski Karlovci);

• Unapređenje znanja i veština zaposlenih u lokalnim samoupravama i drugih zainteresovanih strana i jačanje njihovih kapaciteta za korišćenje napuštenih objekata za potrebe razvoja umetnosti i kreativnih industrija, kao i razvoj održivih projekata koji mogu biti finansirani međunarodnim sredstvima (Beograd, Niš, Sremski Karlovci);

Realizaciju projekta su podržali: Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, Sekretarijat za kulturu i javno informisanje AP Vojvodine i Heritage Strategies International.