Romani Creative Industries

kreativne industrije Romi

Projekat ima za cilj da identifikuje neophodne standarde i procese koji mogu omogućiti uspešnije ukljućivanje Romskih organizacija civilnog društva u izradu javnih politika razvoja kulture i kulturnih industrija i definisanje smernica za valorizaciju Romskog kreativnog stvaralastva u funkciji njihovog osnaživanja i repozicioniranja u lokalnoj zajednici. Projekat je osmišljen sa ciljem da kroz kreativno preduzetništvo Roma doprinose ostvarivanju ciljeva Agende 2030 SDG#1 – smanjenje siromaštva, SDG#6 – rodna ravnopravnost,  SDG#8 – dostojanstven rad i ekonomski rast i SDG #17 – partnerstvom do ciljeva.

Projektne aktivnosti obuhvataju:
– Mapiranje i valorizaciju kreativnog preduzetništva Roma na teritoriji Pirota;
– Ekonomsko-antropološku analizu kreativnih potencijala Roma na teritoriji Pirota;
– Organizaciju fokus grupa i participativnih sastanaka sa Romskim civilnim organizacijama i predstavnicima Romskog kreativnog sektora i definisanje programa i mera koji mogu doprineti osnaživanju Roma kroz kreativno preduzetništvo i njhovo bolje repozicioniranje u lokalnoj zajednici;
– Izradu smernica za inkluziju Romskih organizacija civilnog društva u izradu javnih poltika razvoja kulture i kulturnih industrija.

Projekat podržala Fondacija za otvoreno društvo, Srbija:

Fondacija za otvoreno drustvo