Nematerijalno kulturno nasleđe Kikinde iz perspektive razvoja kreativnog preduzetništva

Projekat ima za cilj da ispita procese interpolacije elemenata nematerijalnog kulturnog nasleđa Kikinde kroz kreativno preduzetništvo i ispita savremene mehanizme zaštite i očuvanje nematerijalnog nasleđa, njihove elemente i koncepte. Projekat se realizuje u saradnji sa Narodnim muzejom Kikinda.

kreativne-industrije-kikinda-min

Projekte aktivnosti: 1) mapiranje kreativnih industrija Kikinde, analiza determinanti i karakteristika kreativnog preduzetništva; 2) sprovođenje fokus grupa i intervjua sa izabranim ispitanicima, fotografisanje najreprezentativnih primera interpolacije elemenata nematerijalnog nasleđa u lokalno kreativno preduzetništvo, publikovanje rezultata istraživanja i primera dobre prakse; 3) predstavljanje rezultata.

Projekat podržao Sekretarijat za kulturu i javno informisanje AP Vojvodine.

grb-apv-1