18.06.2016.

III Forum kreativne ekonomije

3 Forum kreativne ekonomije koji je zakazan za 15. juni 2016. u hotelu Metropol (i 16-18.06.2016. u Pirotu) ima za cilj da pruži novo promišljanje o ulozi kreativne ekonomije u podsticanju lokalnog razvoja. Forum se održava u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština – SKGO u okviru projekta “Jacanje lokalnih i regionalnih institucioonalnih kapaciteta za razvoj javnih politika u oblasti kulturnih industrija u Srbiji”  koji su podržali Uneskov Međunarodni fond za kulturnu raznolikost i Ministarstvo kulturе i informisanja Republike Srbije.

Ove godine Forum ima za cilj da unapredi saradnju između različitih sektora i struka koje učestvuju u procesu planiranja lokalnog razvoja i unapredi kapacitete lokalnih samouprava i drugih aktera za holističko upravljanje razvojem kreativne ekonomije sa posebnim fokusom na lokalizaciju ciljeva održivog razgoja (Agenda 2030). Ovaj proces podrazumeva da se ni kulturološka, ni ekonomska dimenzija ne mogu negirati, već je veoma važno da oba pristupa budu prihvaćena i podržavana sa posebnom pažnjom.

Ovogodišnji Forum, osim što otvara novo polje promišljanja o  ulozi kreativne privrede u unapređenju lokalnog razvoja, nosi i važnu simboličku poruku o moći koju novi vidici razvoja kreativne privrede imaju na unapređenje blagostanja u lokalnoj zajednici i unapređenje kvaliteta života u njoj.

Glavna tema Foruma je kako holistički upravljati lokalnim razvojem i na koji način postaviti temelje za njegovu održivost u eri kreativne ekonomije? Da li decentralizacija razvoja kreativne ekonomije od nacionalnog ka lokalnom nivou može biti efikasna strategija kulturnog i ekonomskog razvoja Srbije i koji su njeni potencijali efekti? Na koji način se može ojačati veza između kreativnog preduzetništva, kreativnih industrija i nasleđa na lokalnom nivou i koji su to održivi modeli očuvanja i zaštite lokalnih kreativnih izraza? Na koji način mobilisati kulturne i ekonomske potencijale na lokalnom nivou sa dugoročnim i smislenim efektima i koji su preduslovi neophodni za to? Na koji način mobilisati lokalne kreativne resurse u funkciji socio-ekonomskog razvoja?

Kreativna ekonomija i održivi lokalni razvoj: savremeni institucionalni aspekti  je sesija posvećena preispitivanju najnovijih agendi i institucionalnih aspekata razvoja kreativne ekonomije na globalnom nivou. Nedavno je usvojena Agenda održivog razvoja do 2030.  koja govori o ulozi kulture u stvaranju novog globalnog partnerstva sa ciljem smanjenja siromaštva i transformacije ekonomija putem održivog razvoja (UN, 2015). Ovo podrazumeva neprekidan proces strukturnih promena u društvu i jačanja sinergijskog delovanja kulture i kreativnih industrija. To sa sobom nosi transformaciju primarne uloge kulture kao nosioca istorije i sećanja, ka diversifikaciji njenih razvojnih funkcija. Njihovi dometi zavise od ispunjenosti preduslova za razvoj kreativne ekonomije – efikasne zaštite intelektualne svojine, integrisanosti u međunarodne institucionalne okvire, kvalitetnog ekosistema za razvoj kreativnog preduzetništva i trasnforamcije sektorskih ka holističkim javnim politikama. U ovoj sesiji visoki predstavnici međunarodnih organizacija govoriće o novim institucionalnim perpsektivama razvoja kreativne ekonomije i njenom uticaju na lokalni socio-ekonomski razvoj. Takođe promišljaće se i o tome koliko je moguće međunarodne standarde implementirati u nacionalni kontekst i kakve efekte oni imaju na lokalni  socio-ekonomski razvoj. O tome će govoriti Irena Vojackov Sollorano Stalni koordinator UN u Srbiji i Dimiter Ganchev  direktor Uprave za kreativne industrije, Međunarodna organizacija za zaštitu intelektualne svojine (WIPO).

Tradicionalno sesija  “Ka rešenjima u domenu javnih politika” posvećena je diskusiji o ključnim pitanjima razvoja kreativne privrede u ključu socioekonomskog razvoja Srbije.  Ove godine ona se bavi promišljanjem o razvojnim izazovima kreativne privrede i lokalnog održivog razvoja  u Srbiji. Uloga ove sesije je zamišljena tako da ona posluži kao sredstvo za pokretanje procesa uspostavljanja međusektorskih javnih politika, unapređenja pozicije kreativnih industrija na razvojnoj agendi i poslovnog okruženja koje može da podstiće njihov razvoj. Tema ovogodišnje sesije su aktualna pitanja  razvoja kreativne privrede  i njene moguće uloge u unapređenju lokalnog održivog razvoja, identiteta i pozitivnih vrednosti u našem društvu.

Ka održivoj kreativnoj ekonomiji: primeri dobre prakse namenjena je predstavljanju postojećih modela integracije kreativnih industrija u lokalni održivi razvoj. Primeri dobre prakse biće sagledani iz ugla perspektive razvoja lokalnog turizma, unapređenja konkurentnosti lokalne privrede, ruralnog razvoja i razvoja lokalnih samouprava. Zajedničko za sve njih je da ih povezuje ideja razvoja održive kreativne ekonomije, koja omogućava kontinuitet i očuvanje sociokulturnih vrednosti  lokalnih kreativnih izraza  i dodaje im novu vrednost kroz savremene pristupe ekonomskoj valorizaciji. U ovoj sesiji svoje iskustvo predstaviće Miloš Stojanović  Eter hotel, Niš, Kristina Biceva iz Kancelarije za zaštitu kulturnog nasleđa, Ministarstvo kulture Republike Makedonije, Marija Gavrilov iz  STARTIT centra, Jasmina Beljan Iskrin  iz Turističke organizacije Sremski Karlovci i Biljana Marčeta Dunavski turistički klaster.