GiKepedia

Studije

 

 

 

Mikić, H., Dimitrijević, Lj., Radonjić-Živkov, E. i Milašinović, L. (2016) Kreativne industrije KIKINDA, Beograd: Fondacija Grupa za kreativnu ekonomiju

Mikić, H. Radonjić-Živkov, E. i Lj. Dimitrijević (2016) Lokalne politike i kreativno preduzetništvo Roma, Beograd: Fondacija Grupa za kreativnu ekonomiju

Rypkema, D. & Mikić, H. (2016) Cultural Heritage & Creative Industries, Belgrade: Creative Economy Group Foundation

Rypkema D. Mikić, H. (2015) Kulturno nasleđe & kreativne industrije: vodič za održivo upravljanje kulturnim dobrima, Beograd: Grupa za kreativnu ekonomiju

Mikic Hristina (2015) Lokalni razvoj & kulturne industrije: prirucnik za planiranje i upravljanje na lokalnom nivou, Beograd: Fondacija grupa za kreativnu ekonomiju