Kreativna ekonomija Srbije

Kreativna ekonomija Srbije je druga faza programa razvoja kreativnog društva i ekonomije u Srbiji, namenjena institucionalizaciji javnih politika zasnovanih na činjenicama, kvalitetnijem vrednovanju kreativnog sektora kao faktora inkluzivnog i pametnog razvoja regiona i lokalnih zajednica u Srbiji, kao i uvođenju inovativnih pristupa valorizacije, afirmacije i promocije kreativnog kapitala lokalnih zajednica.

 

Kontekst projekta 

Transformacija tretmana kreativne produkcije od luksuza u razvojni resurs, označila je širenje granica javnog delovanja i drugačije poimanje i interpretaciju javnih politika, kao i njihovo preusmeravanje ka deblokadi ekonomskog potencijala ovog sektora. 

Program "Kreativna ekonomija Srbije" zasnovan je na osnovnim premisama i smernicama Post-razvojne agende 2015 UN i to: kultura i kreativne industrije kao stub održivog razvoja, novi pristup javnom upravljanju i razvoju na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou, nauka, tehnologija, inovacije i intelektualna svojina kao vizije razvoja, obrazovanje, veštine i znanje za inkluzivan i održiv razvoj. 

Kreativna ekonomija Srbije je druga faza programa razvoja kreativnog društva i ekonomije u Srbiji, namenjena institucionalizaciji javnih politika zasnovanih na činjenicama, kvalitetnijem vrednovanju kreativnog sektora kao faktora inkluzivnog i pametnog razvoja regiona i lokalnih zajednica u Srbiji, kao i uvođenju inovativnih pristupa valorizacije, afirmacije i promocije kreativnog kapitala lokalnih zajednica.