Grupa za kreativnu ekonomiju nastala je 2012. godine. Njen osnovni cilj je afirmisanje kreativne ekonomije u obrazovanju, nauci i praksi, upoznavanja stručne, naučne i šire javnosti o dostignućima u oblasti kreativne ekonomije, doprinos razvoju teorijskih i praktičnih znanja iz oblasti kreativne ekonomije, kulturnih i kreativnih industrija, ekonomike kulture i ekonomike kulturne politike.

Grupa za kreativnu ekonomiju nastoji da unapređuje naučna saznanja u oblasti kreativnih industrija i ekonomike kulture i da ih prevede na nivo njihove praktične primene u javnim politikama.

Od oktobra 2012. do jula 2018. predsednik Saveta Grupe je prof. David Throsby, sa Macquarie Univerziteta u Sidneju, vodeći svetski stručnjak u ovoj oblasti i jedan od utemeljivača ekonomike kulture kao naučne discipline.

Glavni ciljevi Grupe bili su u domenu prepoznavanja i prihvatanja koncepta kreativne ekonomije i podizanje obrazovnih i istraživačkih kapaciteta u ovoj oblasti.

Do jula 2018. godine Grupa za kreativnu ekonomiju realizovala više do 30 projekata namenjenih afirmisanju ove oblasti-od ekonomskih studija, tematskih zbornika, istraživanja do okruglih stolova, treninga.

Grupa za kreativnu ekonomiju prestala je sa svojim delovanjem jula 2018. godine. 

Naša izdanja i studije       f

 

 

 

 

Naša misija

razvoj, primena i afirmacija savremenih istraživanja kreativnog preduzetništva, kao i unapređivanje struke i prakse u oblasti
kreativne ekonomije

Naša vizija

da postanemo vodeća
institucija  u oblasti istraživanja kreativnog preduzetništva i profesionalnoj edukaciji aktera kreativnog sektora.